Uthållighetsprov

Uthållighetsprov 20 km


Vi behöver ha din hund på prov i två veckor för att se att vi fungerar tillsammans.

Vi kan även tävla hunden åt dig. Vi behöver ha tillgång till din hund på heltid under veckorna i minst 8 veckor för att kunna träna effektivt. (Beror på hur hundens kondition är vid första konditionstestet)

Under uppstallning och träning får hunden även:

– Konditionsträning och styrketräning
– Konditionstest varje vecka.
– Långa skogspromenader.
– Övrig omvårdnad och skötsel.
Frågor och prisuppgift:
Kontakta Britta Agardh info@agardhshundsport.se

 

Information om UHP (kopierat från internet)

Avsikt: Uthållighetsproven skall bevisa att hunden är i stånd att utföra en bestämd fysisk ansträngning.

På grund av hundens kroppsbyggnad kan de krävande ansträngningarna endast utföras i en löpövning, om vilken vi vet att den ställer stora krav på de inre organen, speciellt hjärta och lungor, samt rörelsemekanismerna.

Utöver detta kommer även egenskaper som temperament och hårdhet till uttryck. Att an-strängningarna övervinnes, utan att hunden tröttas, får anses vara bevis för kroppsligsundhet och tillräcklighet av de önskade egenskaperna. Bägge delarna är en förutsättning för att hunden eventuellt kan användas i aveln.

Inträdeskrav: Åldersgränserna för deltagande är minimum 16 månader och maximum 6 år, d v s att hundar som fyllt 7 år ej kan deltaga.

Utförande: Domaren skall, i samarbete med provledaren, förvissa sig om att hundarna är i god kondition.

Prov får ej avhållas när temperaturen överstiger 22 grader Celsius.

Provet skall avhållas på gator och vägar av olika beskaffenhet.

Det skall per cykel tillryggaläggas en sträcka av 20 km, med en genomsnittshastighet av

12 – 15 km/tim. Domaren och provledaren skall, antingen per cykel eller bil, följa hundarna.

Hundarnas identitet skall säkerställas vid start och mål.

I pauserna skall domaren undersöka hundarna avseende trötthetstecken och eventuellt

slitna trampdynor.

Hundarna skall i pauserna ha möjlighet att röra sig fritt och tvångslöst.

Hundar som under trötthets- och tasskontrollen visar karaktärsbrister kan uteslutas från

provet.

Starkt utmattade hundar samt hundar med nedslitna trampdynor utestängs för vidare deltagande.

Provdeltagare skall följas av en bil som kan ta upp de hundar som inte klarar ansträngningarna, eller är uteslutna från vidare deltagande.

 

Löpövningen: Hunden skall (följande trafikordningen) springa i koppel vid cykelns högra sida i normalt trav.

Kopplet skall vara av sådan längd att hunden hela tiden har möjlighet att anpassa sig till

hastigheten. En för hög hastighet skall undvikas.

Det är inget fel om hunden går fram i kopplet och drar. Däremot är det fel om hunden ständigt ligger bakom och måste dragas med.

Efter 8 km hålls en paus på 15 minuter, och efter ytterligare 7 km en paus på 20 minuter.

 

Avslutning: Efter löpövningen står det domaren fritt om han, med dels enklare linförighetsprov, eller kontaktprov, önskar prova hundens tillstånd.