Certifiering

Certifiering är en standardiserad prövning, för utfärdande av ett certifikat eller intyg, som bland annat kan bestå av en licens, ett diplom eller yrkeslegitimation. Certifikatet utföras av ett organ, en juridisk eller fysisk person som skriftligen försäkrar att innehållet i ett dokument överensstämmer med verkligheten.
Certifiering kan utföras för personliga kunskaper eller färdigheter, eller för produkter, organisationer eller institutioner.
Så här går det till: Certifieringsprovet består av både teoretiska och praktiska provdelar. Det finns även krav på inlämningsuppgifter, forskningsarbeten, presentationsframställning inför grupp och social kompetens.
Det teoretiska provet är skriftligt och innehåller frågor av både flervalskaraktär och beskrivningsfrågor.

Självklart gäller samma krav vid certifiering som vid re-certifieringen.

Kravet för att bli godkänd på det teoretiska certifieringsprovet är detsamma som det normala kravet i högskolan det vill säga 65 procent rätt.

För att bli godkänd krävs också 100 % närvaro på alla lärarhandledda lektioner, inklusive de utbildningslektionerna som är förlagda via internet via webinar. Det gäller även att eleven är aktiv under lektionerna. Certifikatet är giltigt i 5 år.

Efter avklarade och godkända studier tilldelas ni ett certifikat och ett utbildningsintyg med omdöme från kund och kursledare och även en ID-bricka.

Recertifiering (förnyelse) efter 5 år

Syftet med recertifiering är att säkra kvaliteten genom att försäkra sig om kontinuerlig fortbildning och uppdatering av kunskaper och färdigheter hos de personliga tränarna för hund. De elever som befinner sig inom en femårsperiod från sina studier är de som tenderar att prestera lite bättre. Efter hand försämras kunskaperna och det är därför nödvändigt med någon form av regelbunden utbildning och utvärdering för att skydda kundens intressen.

För att bli recertifierad krävs att eleven:

  • Arbetat som personlig tränare för hund under minst totalt 35 timmar/år under 5 år sedan certifiering eller sedan senaste recertifiering.
  • Inte har erhållit några befogade klagomål sitt yrkesutövande eller sitt professionella uppträdande.
  • Utvecklat sin kompetens genom att forskat eller publicerat artiklar inom träningsfysiologi eller liknande. Och/eller kompletterat utbildningen med andra relevanta utbildningar inom hundträning, eller gått repetitionsutbildning (block l eller 5).

Det är den certifierades ansvar att bevaka giltighetstiden.
Underlaget till recertifieringen måste vara inskickat senast 1 månad innan certifikat gått ut.